top of page

Dit zijn de algemene voorwaarden van Maylan - Vastgoedfotografie (hierna: ‘Algemene voorwaarden’). Deze Algemene voorwaarden zijn te raadplegen via: www.maylan.nu/algemene-voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

 • Consument: een Opdrachtgever uitsluitend zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 • Maylan - Vastgoedfotografie: Maylan - Vastgoedfotografie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69144672 en ingeschreven op adres Bestevaerstraat 151-2, 1055 TK te Amsterdam.

 • Diensten: de diensten die worden geleverd aan de Opdrachtgever door Maylan - Vastgoedfotografie, waaronder – maar niet beperkt tot – woningfotografie en video, inmeten oppervlakten, productie van plattegronden en productie van 3D plattegronden.

 • Offerte: de schriftelijke (mede te verstaan: elektronische aanbieding), inclusief prijsopgave, van Maylan - Vastgoedfotografie tot het verrichten van de in de schriftelijke aanbieding omschreven Diensten.

 • Opdracht: de door Opdrachtgever aan Maylan - Vastgoedfotografie verstrekte opdracht tot het verrichten van de Diensten.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Maylan - Vastgoedfotografie als wederpartij Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Diensten;

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Maylan - Vastgoedfotografie met betrekking tot de levering van de Diensten door Maylan - Vastgoedfotografie.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, inclusief Offertes, met betrekking tot de Diensten van Maylan - Vastgoedfotografie, leveringen van zaken door Maylan - Vastgoedfotografie en voorts alle overige Overeenkomsten gesloten met Maylan - Vastgoedfotografie.

 • Indien de Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op grond van artikel 2.1, blijven zij van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Voor zover Maylan - Vastgoedfotografie voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst deze Algemene voorwaarden niet ter hand heeft gesteld, zendt Maylan - Vastgoedfotografie de Algemene voorwaarden onverwijld kosteloos toe aan Opdrachtgever op diens verzoek.

 • Maylan - Vastgoedfotografie wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

 • In het geval één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte van de algemene voorwaarden zal worden vervangen door een bepaling van overeenkomstige strekking als de oorspronkelijke bepaling, voor zover de wet dat toelaat.

 • Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Maylan - Vastgoedfotografie en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor, voor zover deze Overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

 

Artikel 3: Offertes & totstandkoming Overeenkomst

 • Offertes van Maylan - Vastgoedfotografie zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Maylan - Vastgoedfotografie de door Opdrachtgever getekende Offerte heeft ontvangen en schriftelijk (inclusief bevestiging via elektronische wijze, zoals e-mail) heeft bevestigd, worden herroepen.

 • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk (inclusief bevestiging via elektronische wijze, zoals e-mail) door Maylan - Vastgoedfotografie zijn bevestigd.

 • Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen,

 • Indien de Offerte nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, en Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Maylan - Vastgoedfotografie aanvangt met de uitvoering van de Opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de Offerte te hebben verstrekt.

 • Hoewel Maylan - Vastgoedfotografie de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Maylan - Vastgoedfotografie en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren Diensten dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. Maylan - Vastgoedfotografie kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.

 

Artikel 4: Uitvoering Opdracht

 • De door Maylan - Vastgoedfotografie aanvaarde Opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Maylan - Vastgoedfotografie verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een Opdracht verplicht Maylan - Vastgoedfotografie zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van de Opdrachtgever.

 • Bij een Opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen, ongeacht de verleende Dienst, eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Maylan - Vastgoedfotografie een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal Maylan - Vastgoedfotografie zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid. Maylan – Vastgoedfotografie is niet verantwoordelijk voor interpretatieverschillen met metingen en hanteert een afwijkingspercentage van 0,5%.

 • Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn. Maylan - Vastgoedfotografie is niet aansprakelijk voor welke schade en uit welke hoofde dan ook welke het gevolg is van het niet voldoen van Opdrachtgever aan de verplichtingen genoemd in dit lid.

 • Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Maylan - Vastgoedfotografie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
   

Artikel 5: Tarieven bij gewijzigde Opdracht

 • Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Maylan - Vastgoedfotografie verricht ten gevolge van:
  (a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
  (b) wijzigingen van de Opdracht op verzoek van Opdrachtgever, nadat de Offerte is vastgesteld of goedgekeurd.

 • Maylan - Vastgoedfotografie informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

 • Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen aan Maylan - Vastgoedfotografie te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Opdrachtgever Maylan - Vastgoedfotografie tijdig informeren over die dit met zich meebrengt.

 • Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Maylan - Vastgoedfotografie of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
   

Artikel 6: Levering

 • Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden/Diensten een (op)levertermijn afgesproken, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet schriftelijk door Maylan - Vastgoedfotografie anders is aangegeven.

 • De enkele overschrijding van een door Maylan - Vastgoedfotografie genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Maylan - Vastgoedfotografie niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Maylan - Vastgoedfotografie wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Maylan - Vastgoedfotografie schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Maylan - Vastgoedfotografie nalaat te voldoen aan de ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Maylan - Vastgoedfotografie in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

Artikel 7: Prijzen

 • Alle prijzen van Maylan - Vastgoedfotografie luiden in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld in de Offerte. De prijzen voor Consumenten worden altijd inclusief BTW vermeld.

 • Indien na het doen van een aanbod door Maylan - Vastgoedfotografie of na de totstandkoming van een Overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag Maylan - Vastgoedfotografie de prijs overeenkomstig aanpassen.

 • Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen een periode van drie (3) maanden binnen het tot stand komen van de Overeenkomst heeft de Consument indien hij niet akkoord wenst te gaan het recht om binnen veertien (14) dagen na de schriftelijke kennisgeving van Maylan - Vastgoedfotografie aan Consument de Overeenkomst te ontbinden.

 • Maylan - Vastgoedfotografie is in afwijking van lid 3 van dit artikel steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor, zoals belastingen, toeslagen en andere wettelijke heffingen, daartoe aanleiding geeft.

 • Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 • Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen tien (10) dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

 

Artikel 8: Betaling

 • Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Maylan - Vastgoedfotografie. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Maylan - Vastgoedfotografie terstond opeisbaar.

 • Maylan - Vastgoedfotografie kan van Opdrachtgever verlangen dat hij een aanbetaling verricht voordat Maylan - Vastgoedfotografie de Opdracht uitvoert.

 • De Consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze Consument is, vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

 • De Consument is buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de Consument na het intreden van het verzuim niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanmaning van Maylan - Vastgoedfotografie, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan. Consument wordt geacht de aanmaning, behoudens tegenbewijs, te hebben ontvangen op de tweede werkdag na verzending, maandag niet meegerekend.

 • De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente die de Consument verschuldigd is, zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

 • In afwijking van het voorgaand lid is Opdrachtgever geen Consument zijnde aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over de verschuldigde hoofdsom inclusief handelsrente verschuldigd met een minimum van ad EUR150,00.

 • Vanaf het moment dat Opdrachtgever (niet zijnde Consument) in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke handelsrente.

 • Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op Maylan - Vastgoedfotografie. Maylan - Vastgoedfotografie heeft wel het recht tot verrekening.

 • Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.

 • Alle vorderingen van Maylan - Vastgoedfotografie worden terstond opeisbaar wanneer Opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
   


 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

 • Originelen van tekeningen, schetsen, begrotingen, ramingen, rapporten, foto’s, video’s en andere bescheiden die Maylan - Vastgoedfotografie bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever of aan derden.

 • Maylan - Vastgoedfotografie heeft met uitsluiting van Ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s, plattegronden, video’s zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 • Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht (licentie) om de rechten vermeld in artikel 9.1 te gebruiken voor de doeleinden zoals overeengekomen met Maylan - Vastgoedfotografie of zoals deze op grond van de wet zijn toegekend. Eventuele door Maylan - Vastgoedfotografie gemaakte foto’s, video’s, plattegronden en rapporten mogen alleen worden gebruikt via de platformen/websites, andere kanalen en voor doeleinden en duur zoals tussen partijen overeengekomen en uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. De licentie is niet exclusief, niet-onherroepelijk en niet sublicentieerbaar.

 • Het in het vorige lid vermelde gebruiksrecht van Opdrachtgever geldt niet, zolang hij nog enig bedrag verschuldigd is aan Maylan - Vastgoedfotografie. Opdrachtgever verplicht zich om zolang hij nog enig bedrag verschuldigd is overeenkomstig geen gebruik te maken van de geleverde Diensten.

 • Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting op grond van dit artikel is Opdrachtgever een boete verschuldigd van 200% van de gefactureerde netto prijs voor iedere overtreding en een bedrag van EUR 25, – per dag dat de overtreding voortduurt, ongeacht het recht van Maylan - Vastgoedfotografie op de daadwerkelijk geleden en te lijden schade te verhalen op Opdrachtgever.

 • Maylan - Vastgoedfotografie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis of geproduceerde beelden, foto’s plattegronden, rapporten voor andere doeleinden te gebruiken, zoals promotie van haar onderneming.
   

Artikel 10: Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens van Opdrachtgever die worden vermeld op de factuur, offerte, de Diensten of door Opdrachtgever worden verstrekt, worden door Maylan - Vastgoedfotografie verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Maylan - Vastgoedfotografie: de Overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever nakomen, Opdrachtgever een optimale service verlenen.

 • Indien Maylan - Vastgoedfotografie gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

 • Maylan - Vastgoedfotografie beschikt over een privacy policy welke te vinden is op haar website: http://maylan.nu/privacyverklaring/
   

Artikel 11: Opzegging / Intrekking Opdracht

 • De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd tot 12 uur voor uitvoering van de Opdracht. Zonder dat er sprake Is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de Opdracht. Deze opzegging dient schriftelijk (inclusief op elektronische wijze, zoals e-mail) met vermelding van de reden van opzegging.
   

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • Maylan - Vastgoedfotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en gederfde omzet.

 • Maylan - Vastgoedfotografie is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

 • Indien door of in verband met de uitvoering van een Opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Maylan - Vastgoedfotografie jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van Maylan - Vastgoedfotografie voor die betreffende Opdracht, of indien de Opdracht meerdere Diensten behelst tot het factuurbedrag ten aanzien van de specifieke Dienst waar de schade het gevolg van is of uit voortvloeit.

 • Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek van Maylan - Vastgoedfotografie in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat hij dit gebrek van Maylan - Vastgoedfotografie heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan Maylan - Vastgoedfotografie onder opgaaf van een deugdelijke onderbouwing en voorzien van de relevante bescheiden.

 • In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar, nadat de schriftelijke melding van artikel 12.3 verricht, in rechte aanhangig is gemaakt.

 • Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens Maylan - Vastgoedfotografie voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.

 • Maylan - Vastgoedfotografie is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Maylan - Vastgoedfotografie ingeschakelde derden.

 • Enige beperking van aansprakelijkheid van Maylan - Vastgoedfotografie genoemd in dit artikel vervalt indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Maylan - Vastgoedfotografie.
   

Artikel 13: Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Maylan - Vastgoedfotografie kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen In bedrijven waarmee Maylan - Vastgoedfotografie overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranders, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Maylan - Vastgoedfotografie geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.

 • Ingeval van overmacht heeft Maylan - Vastgoedfotografie het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een (1) maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

 • Indien Maylan - Vastgoedfotografie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Maylan - Vastgoedfotografie gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.
   

Artikel 14: Ontbinding

 • Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Maylan - Vastgoedfotografie omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Maylan - Vastgoedfotografie gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.
   

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht en de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden.

 • Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen Opdrachtgever en Maylan - Vastgoedfotografie of bun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de Opdracht of de daar uit voortvloeiende Overeenkomsten, deze Algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 • De Consument heeft het recht om binnen een (1) maand na onderstaand beroep van Maylan - Vastgoedfotografie aan Maylan - Vastgoedfotografie kenbaar te maken te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, indien Maylan - Vastgoedfotografie een beroep doet dat het geschil moet worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page